دوران

لطفا صبر کنید ...

حمیدرضا عظیمیان

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

حمیدرضا عظیمیان

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

  • پست الکترونیکی : -

عباس اکبری محمدی

عضو هیئت مدیره

عباس اکبری محمدی

عضو هیئت مدیره

  • پست الکترونیکی : -

طهمورث جوانبخت

عضو هیئت مدیره

طهمورث جوانبخت

عضو هیئت مدیره

  • پست الکترونیکی : -

محمد زارع پور اشکذری

عضو هیئت مدیره

محمد زارع پور اشکذری

عضو هیئت مدیره

  • پست الکترونیکی : -

غلامحسن تقی نتاج

عضو هیئت مدیره

غلامحسن تقی نتاج

عضو هیئت مدیره

  • پست الکترونیکی : -

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0